Procjena rizika

Procjena rizika najvažniji je dokument zaštite na radu kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, a za vlastite potrebe može je izraditi i sam poslodavac.

Ukoliko poslodavac nema Procjenu rizika ili njegova procjena ne odgovara postojećim rizicima na radu, Zakonom  o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

U cilju smanjenja troškova izrade procjene rizika, a na osnovu našeg petnaestogodišnjeg iskustva na izradi procjena opasnosti, razvili smo programsko rješenje koje vam omogućava da procjenu rizika izrađujete sami: aplikaciju e-Procjena.